Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Délon Interieurs (hierna te noemen als Traplopershop).

1. Recht op gratis ruilen en teruggave

Alle in de Traplopershop bestelde artikelen kunt u in beginsel binnen zeven (7) dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst en zonder opgave van redenen terugsturen indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:- Het artikel niet is bewerkt, aangepast of beschadigd is;- Het artikel beschermd wordt verpakt in een goede vervangende of originele verpakking;- Er contact wordt opgenomen met de traplopershop, de kosten voor het retour te zenden komen voor uw rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten die bij de Traplopershop binnen komen, worden niet geaccepteerd. U kunt er ook voor kiezen u retourzending af te geven bij de Traplopershop.

2. Levering / Verzendkosten

Wij proberen te allen tijde binnen 5 werkdagen te leveren.Voor Nederland hanteren we geen verzendkosten bij een orderwaarde vanaf EUR 450,-.Bij een lagere orderwaarde bedragen de verzendkosten voor Nederland EUR 12,-.Voornoemde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Traplopershop zal zich inspannen om de bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren.

3. Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle in de Traplopershop getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW. U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels, iDEAL of contant bij afhalen goederen.

4. Bestellingen weigeren

Het staat de Traplopershop vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij de Traplopershop. Indien de Traplopershop een online bestelling niet aanneemt, deelt de Traplopershop dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

5. Transportschade / Gebreken

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger, die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email via het contactformulier te melden bij de Traplopershop, zodat de Traplopershop de hier uit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken.Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met de Traplopershop klantenservice via het contactformulier. Klachten worden in beginsel binnen 3 dagen en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen opgelost en mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

6. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van de Traplopershop tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

7. Bescherming van persoonsgegevens & Crediteuren

De Traplopershop vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt de Traplopershop uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere uw naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met de Traplopershop sluit, is het noodzakelijk dat de Traplopershop uw persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren.De Traplopershop verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internet browser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. De Traplopershop maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continu verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de gebruikers van de website www.traplopershop.nl. Ook deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.De Traplopershop heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligentegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.U heeft recht op inzage op de door de Traplopershop verzamelde en verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. De Traplopershop zal binnen vier (4) weken laten weten of ze aan uw verzoek kan voldoen.

8. Exploitant van de online shop

Délon Interieurs
Industrieweg 1X
4661 VN Halsteren
Nederland
Internet: www.traplopershop.nl, www.trap-vloer.nl, www.delon-interieurs.nl

Geregistreerd: Kamer van Koophandel te Breda
Kvk nummer: 20096050
BTW nummer: NL813424859B01
Eigenaar/ ondernemer Délon Bruyninckx

9. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website komen toe aan de Traplopershop. Het is u niet toegestaan deze op enige wijze te gebruiken. Op alle foto’s is een copyright van toepassing, gebruik van deze foto’s zonder toestemming van de traplopershop is op geen enkele wijze toegestaan.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid voor externe Links

De Traplopershop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van de Traplopershop. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van de Traplopershop.De aansprakelijkheid van de Traplopershop en de door de Traplopershop ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

11. Afbeeldingen

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen kan afwijken van het origineel.

12. Overig

Op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen u en de Traplopershop het Nederlands recht van toepassing.